Wybierz język

Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies BestKonfiguratora

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.konfigurator.bestokna.pl (zwany dalej zamiennie BestKonfiguratorem) przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług BestKonfiguratora, rodzaj oraz zakres pobieranych danych osobowych, a także zasady działania plików cookies.
 2. Niniejsza polityka odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Synergia Holding Wojciech Stanowski. Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie "ciasteczek" zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.
 3. Sklep internetowy działający pod adresem www.konfigurator.bestokna.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm. ), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu jest Wojciech Stanowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Synergia Holding Wojciech Stanowski z siedzibą w Oleśnicy, ul. Północna 4, 56-400 Oleśnica, NIP 911 188 16 98, REGON 022321023, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 5. Administrator zbiera dane osobowe zgodnie z prawem dla celów określonych niniejszą polityką prywatności. Deklaruje, że przechowuje dane osobowe we właściwych zbiorach, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Jednocześnie zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 6. W trosce o bezpieczeństwo powierzanych danych Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i procedury organizacyjne, które mają zapewnić ich ochronę, to jest zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, przetworzeniu z naruszeniem ustawy, ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator dokłada należytej staranności przy zachowaniu wymogów, kontroluje ich spełnianie i stale sprawdza zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 8. Dostęp do danych osobowych użytkowników BestKonfigurator ma Administrator lub wybrani pracownicy administratora. Wszyscy pracownicy administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Administrator ani podmioty wskazane w ust. 8 nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 10. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 11. Administrator danych osobowych udostępnia niniejszą politykę prywatności na stronie internetowej pod adresem www.konfigurator.bestokna.pl. Każdy użytkownik w każdym czasie może uzyskać dostęp do niniejszej polityki prywatności za pośrednictwem linku umieszczonego na stronie głównej Serwisu. Politykę prywatności można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jej wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie jej i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie .pdf można pobrać klikając w ten link.
 12. Administrator deklaruje, że postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 13. Jednocześnie Administrator deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszej polityki prywatności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.
II CEL i ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH PRZETWARZANIA
 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie uprzedniej i wyraźnej zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa (m.in. w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych) upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego: a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
  b) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  c) dostawy produktów i obsługi reklamacji
  d) obsługi procesu rejestracji konta użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego w BestKonfiguratorze panelu rejestracji
  e) logowania do konta, będącego podstroną www.konfigurator.bestokna.pl , która umożliwia kontrolowanie stanu złożonych przez siebie zamówień
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy:
  a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
  b) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  c) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  d) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  e) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe Administratorowi dobrowolnie.
 5. BestKonfigurator może realizować funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików cookies [patrz polityka plików cookies].
  c) poprzez zapis informacji o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, handlowego lub rejestracji konta użytkownika w BestKonfiguratorze. Administrator przetwarza następujące dane użytkowników:
  a) imię,
  b) nazwisko,
  c) adres dostawy (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość),
  d) adres na fakturze (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość),
  e) adres e-mail,
  f) numer telefonu,
  g) nazwa firmy (opcjonalnie)
  h) numer NIP (opcjonalnie)
 7. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktu do klienta wybranemu przewoźnikowi.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.
 10. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 11. Żądania określone w ust. 10 można zgłaszać administratorowi na adresy wskazane w niniejszej polityce prywatności. Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika BestKonfiguratora bez zbędnej zwłoki.
 12. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
 13. Administrator BestKonfiguratora zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój BestKonfiguratora. O wszelkich zmianach będzie informował w sposób widoczny i zrozumiały.
 14. Ponadto Administrator informuje, że na stronie jego sklepu internetowego mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od BestKonfigurator i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.konfigurator.bestokna.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się zapoznać.
III POLITYKA PLIKÓW COOKIES BESTKONFIGURATORA
 1. Informujemy, że BestKonfigurator korzysta z technologii plików cookies. To niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Poprzez pliki cookies, zwane również "ciasteczkami", należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze strony internetowej sklepu. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pozwala to na rozpoznanie urządzenia i wyświetlenia strony dostosowanej do indywidualnych preferencji użytkownika.
 2. BestKonfigurator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. BestKonfigurator wykorzystuje różne rodzaje plików cookies. Są to pliki cookies:
  A) stałe, czyli takie których czas przechowywania na urządzeniu końcowym jest określony w parametrach danego pliku, za wyjątkiem sytuacji samodzielnego usunięcia plików cookies przez użytkownika,
  B) tymczasowe, przez które rozumieć należy pliki usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia jej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która tę stronę wyświetla,
  c) własne, czyli te umieszczone na stronie przez administratora.
 4. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania z BestKonfigurators. Pomagają w tym, aby strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do oczekiwań i zainteresowań użytkownika. Administrator wykorzystuje te pliki do:
  A) możliwości logowania i utrzymywania sesji danego użytkownika na każdej kolejnej stronie BestKonfiguratora
  B) zapamiętania produktów dodanych przez użytkownika do koszyka
  C) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy, zamówień lub panelu logowania
  D) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika
  E) tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika
 5. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do ich identyfikacji, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji.
 6. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 7. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi ­ ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 8. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 9. Użytkownicy BestKonfiguratora mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie­czasu/blokowanie­zawartosci/
 10. Operator BestKonfiguratora informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie i korzystanie ze sklepu internetowego.
IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności ustawa o ochronie danych osobowych oraz kodeks cywilny. Zmiana treści niniejszej polityki może zaistnieć z powodu zmian w powszechnie obowiązującym prawie albo zmian polityki działalności sklepu po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników o zakresie zmian nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wprowadzeniem ich w życie. W przypadku, gdy użytkownik nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany może usunąć konto.
 2. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności sklepu.
 3. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej polityki. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 4. Administrator BestKonfigurator podaje do wiadomości użytkowników następujące dane adresowe:
  a) siedzib: BestKonfigurator, Synergia Holding Wojciech Stanowski, ul. Wały Jagiellońskie 14a, 56-400 Oleśnica, telefon:+48 724 91 05 15, konfigurator@bestokna.pl.
  b) adres dla spraw zgłoszenia żądania o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych: BestKonfigurator,, Synergia Holding Wojciech Stanowski, ul. Wały Jagiellońskie 14a, 56-400 Oleśnica, telefon:+48 724 91 05 15, konfigurator@bestokna.pl.
 5. 5. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 06.06.2018 r.